VoteWatch Rapport: Hoe hebben Belgische EP-leden gestemd over het belastingbeleid?

Creator: Gabor KOVACS
Copyright: CC-BY-4.0:©European Union 2019–Source: EP

Dit rapport van VoteWatch onderzoekt de mate waarin er politieke steun is voor fiscale initiatieven op EU-niveau (met een focus op Belgische Europarlementariërs). We hebben in het bijzonder gekeken naar het gedrag van Belgische politici bij het stemmen over 10 belangrijke belastingkwesties. Het tweede deel van het rapport gaat in op de huidige stand van zaken in de Raad van de EU, dat een cruciale rol speelt op dit beleidsterrein aangezien voor besluiten de unanieme steun van nationale regeringen van de EU vereist is.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACVCSC), het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVVFGTB), de Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België (ACLVBCGSLB), het Financieel Actie Netwerk (RJF-FAN), the Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) en de Vlaamse tegenhanger 11.11.11.

Het is vaak lastig om politici verantwoordelijk te houden voor beloftes die ze tijdens hun campagne hebben gedaan. Toezeggingen worden gemakkelijk van tafel geveegd zodra de gekozen vertegenwoordigers naar Brussel en Straatsburg verhuizen. Dat komt onder andere omdat Europarlementariërs de neiging hebben om min of meer hetzelfde te beloven (geen enkele politicus zou beweren tegen de rechten van werknemers te zijn). Wanneer ze echter geconfronteerd worden met de realiteit van EU-besluitvorming realiseren ze zich dat ze niet alle campagnebeloften kunnen nakomen, en dat ze zullen moeten kiezen tussen concurrerende belangen. Als het op stemmen aankomt moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt en is het onmogelijk om iedereen tevreden te houden.

Vaak maken politici keuzes per kwestie. Als een onderwerp thuis bijvoorbeeld fel bediscussieerd wordt zullen de EP’s geneigd zijn tegen hun Europese fractie in te gaan als dat nodig is. Het is om die reden cruciaal dat burgers en de organisaties die hen vertegenwoordigen in de gaten houden hoe de vertegenwoordigers namens hen stemmen. Een paar decennia geleden zou een nauwkeurig onderzoek onmogelijk zijn geweest vanwege het gebrek aan transparantie. Nu het Europees Parlement steeds transparanter wordt, kunnen organisaties zoals VoteWatch Europe de nuances van politieke onderhandelingen en de dynamiek binnen de Europese wetgeving blootleggen.

In 2017 produceerde VoteWatch voor het eerst een rapport op verzoek van de Belgische vakbonden om te onderzoeken hoe Belgische EP’s stemmen over sociale kwesties. We richten onze aandacht nu op de steeds urgenter wordende kwestie van EU belastingheffing.

De toenemende overheidsschuld en de daaruit voortvloeiende bezuinigingsmaatregelen hebben de afgelopen jaren tol geëist aan de uitgaven voor sociaal beleid. Als gevolg van de COVID-19 pandemie worden de sociale omstandigheden steeds schrijnender, en dit heeft gezorgd voor een nieuwe drijfveer om hard op te treden tegen belastingontduiking en belastingparadijzen om er voor te zorgen dat iedereen bijdraagt aan het economisch en sociaal herstel.

Hoewel de Europese Commissie een leidende rol wil spelen bij het nastreven van betere coördinatie op het gebied van belasting, zouden meningsverschillen tussen de nationale regeringen de huidige inspanningen om belastingontwijking een halt toe te roepen kunnen dwarsbomen. Hoe dragen Belgische politici bij aan dit debat?

Ontdek het antwoord in het laatste rapport van VoteWatch Europe (Klik hier).

Heeft u interesse in een soortgelijke analyse? Wij horen graag van u via [email protected].